Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ९०१ - १०००

९०१ ॐ गुहाय नमः 901 oṃ guhāya namaḥ

९०२ ॐ गुहाग्रजाय नमः 902 oṃ guhāgrajāya namaḥ

९०३ ॐ गुप्ताय नमः 903 oṃ guptāya namaḥ

९०४ ॐ गुहाशायिने नमः 904 oṃ guhāśāyine namaḥ

९०५ ॐ गुहाशयाय नमः 905 oṃ guhāśayāya namaḥ

९०६ ॐ गुहप्रीतिकराय नमः 906 oṃ guhaprītikarāya namaḥ

९०७ ॐ गूढाय नमः 907 oṃ gūḍhāya namaḥ

९०८ ॐ गूढगुल्फाय नमः 908 oṃ gūḍhagulphāya namaḥ

९०९ ॐ गुणैकदृशे नमः 909 oṃ guṇaikadṛśe namaḥ

९१० ॐ गिरे नमः 910 oṃ gire namaḥ

९११ ॐ गीष्पतये नमः 911 oṃ gīṣpataye namaḥ

९१२ ॐ गिरीशानाय नमः 912 oṃ girīśānāya namaḥ

९१३ ॐ गीर्देवीगीतसद्गणाय नमः 913 oṃ gīrdevīgītasadgaṇāya namaḥ

९१४ ॐ गीर्देवाय नमः 914 oṃ gīrdevāya namaḥ

९१५ ॐ गीष्प्रियाय नमः 915 oṃ gīṣpriyāya namaḥ

९१६ ॐ गीर्भुवे नमः 916 oṃ gīrbhuve namaḥ

९१७ ॐ गीरात्मने नमः 917 oṃ gīrātmane namaḥ

९१८ ॐ गीष्प्रियंकराय नमः 918 oṃ gīṣpriyaṃkarāya namaḥ

९१९ ॐ गी मये नमः 919 oṃ gī maye namaḥ

९२० ॐ गीरसज्ञाय नमः 920 oṃ gīrasajñāya namaḥ

९२१ ॐ गी:प्रसन्नाय नमः 921 oṃ gī:prasannāya namaḥ

९२२ ॐ गिरीश्वराय नमः 922 oṃ girīśvarāya namaḥ

९२३ ॐ गिरीशजाय नमः 923 oṃ girīśajāya namaḥ

९२४ ॐ गिरौ शायिने नमः 924 oṃ girau śāyine namaḥ

९२५ ॐ गिरिराजसुखावहाय नमः 925 oṃ girirājasukhāvahāya namaḥ

९२६ ॐ गिरिराजार्चितपदाय नमः 926 oṃ girirājārcitapadāya namaḥ

९२७ ॐ गिरिराजनमस्कृताय नमः 927 oṃ girirājanamaskṛtāya namaḥ

९२८ ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नमः 928 oṃ girirājaguhāviṣṭāya namaḥ

९२९ ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नमः 929 oṃ girirājābhayapradāya namaḥ

९३० ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नमः 930 oṃ girirājeṣṭavaradāya namaḥ

९३१ ॐ गिरिराजप्रपालकाय नमः 931 oṃ girirājaprapālakāya namaḥ

९३२ ॐ गिरिराजसुतासूनवे नमः 932 oṃ girirājasutāsūnave namaḥ

९३३ ॐ गिरिराजजयप्रदाय नमः 933 oṃ girirājajayapradāya namaḥ

९३४ ॐ गिरिज्जवनस्थायिने नमः 934 oṃ girijjavanasthāyine namaḥ

९३५ ॐ गिरिव्रजचराय नमः 935 oṃ girivrajacarāya namaḥ

९३६ ॐ गर्गाय नमः 936 oṃ gargāya namaḥ

९३७ ॐ गर्गप्रियाय नमः 937 oṃ gargapriyāya namaḥ

९३८ ॐ गर्गदेवाय नमः 938 oṃ gargadevāya namaḥ

९३९ ॐ गर्गनमस्कृताय नमः 939 oṃ garganamaskṛtāya namaḥ

९४० ॐ गर्गभीतिहराय नमः 940 oṃ gargabhītiharāya namaḥ

९४१ ॐ गर्गवरदाय नमः 941 oṃ gargavaradāya namaḥ

९४२ ॐ गर्गसंस्तुताय नमः 942 oṃ gargasaṃstutāya namaḥ

९४३ ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः 943 oṃ gargagītaprasannātmane namaḥ

९४४ ॐ गर्गानंदकराय नमः 944 oṃ gargānaṃdakarāya namaḥ

९४५ ॐ गर्गप्रियाय नमः 945 oṃ gargapriyāya namaḥ

९४६ ॐ गर्गमानप्रदाय नमः 946 oṃ gargamānapradāya namaḥ

९४७ ॐ गारिभंजकाय नमः 947 oṃ gāribhaṃjakāya namaḥ

९४८ ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः 948 oṃ gargavargaparitrātre namaḥ

९४९ ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः 949 oṃ gargasiddhipradāyakāya namaḥ

९५० ॐ गर्गग्लानिहराय नमः 950 oṃ gargaglāniharāya namaḥ

९५१ ॐ गर्गश्रमनुदे नमः 951 oṃ gargaśramanude namaḥ

९५२ ॐ गर्गसंगताय नमः 952 oṃ gargasaṃgatāya namaḥ

९५३ ॐ गर्गाचार्याय नमः 953 oṃ gargācāryāya namaḥ

९५४ ॐ गर्गऋषये नमः 954 oṃ gargaṛṣaye namaḥ

९५५ ॐ गर्गसन्मानभाजनाय नमः 955 oṃ gargasanmānabhājanāya namaḥ

९५६ ॐ गंभीराय नमः 956 oṃ gaṃbhīrāya namaḥ

९५७ ॐ गणितप्रज्ञाय नमः 957 oṃ gaṇitaprajñāya namaḥ

९५८ ॐ गणितागमसारविदे नमः 958 oṃ gaṇitāgamasāravide namaḥ

९५९ ॐ गणकाय नमः 959 oṃ gaṇakāya namaḥ

९६० ॐ गणकश्लाघ्याय नमः 960 oṃ gaṇakaślāghyāya namaḥ

९६१ ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नमः 961 oṃ gaṇakapraṇayotsukāya namaḥ

९६२ ॐ गणकप्रवणस्वांताय नमः 962 oṃ gaṇakapravaṇasvāṃtāya namaḥ

९६३ ॐ गणिताय नमः 963 oṃ gaṇitāya namaḥ

९६४ ॐ गणितागमाय नमः 964 oṃ gaṇitāgamāya namaḥ

९६५ ॐ गद्याय नमः 965 oṃ gadyāya namaḥ

९६६ ॐ गद्यमयाय नमः 966 oṃ gadyamayāya namaḥ

९६७ ॐ गद्यपद्यविद्याविवेचकाय नमः 967 oṃ gadyapadyavidyāvivecakāya namaḥ

९६८ ॐ गललग्नमहानागाय नमः 968 oṃ galalagnamahānāgāya namaḥ

९६९ ॐ गलदर्चिषे नमः 969 oṃ galadarciṣe namaḥ

९७० ॐ गलन्मदाय नमः 970 oṃ galanmadāya namaḥ

९७१ ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहंत्रे नमः 971 oṃ galatkuṣṭhivyathāhaṃtre namaḥ

९७२ ॐ गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः 972 oṃ galatkuṣṭhisukhapradāya namaḥ

९७३ ॐ गंभीरनाभये नमः 973 oṃ gaṃbhīranābhaye namaḥ

९७४ ॐ गंभीरस्वराय नमः 974 oṃ gaṃbhīrasvarāya namaḥ

९७५ ॐ गंभीरलोचनाय नमः 975 oṃ gaṃbhīralocanāya namaḥ

९७६ ॐ गंभीरगुणसंपन्नाय नमः 976 oṃ gaṃbhīraguṇasaṃpannāya namaḥ

९७७ ॐ गंभीरगतिशोभनाय नमः 977 oṃ gaṃbhīragatiśobhanāya namaḥ

९७८ ॐ गर्भप्रदाय नमः 978 oṃ garbhapradāya namaḥ

९७९ ॐ गर्भरूपाय नमः 979 oṃ garbharūpāya namaḥ

९८० ॐ गर्भापद्विनिवारका नमः 980 oṃ garbhāpadvinivārakā namaḥ

९८१ ॐ गर्भागमनसंभूतये नमः 981 oṃ garbhāgamanasaṃbhūtaye namaḥ

९८२ ॐ गर्भदाय नमः 982 oṃ garbhadāya namaḥ

९८३ ॐ गर्भशोकनुदे नमः 983 oṃ garbhaśokanude namaḥ

९८४ ॐ गर्भत्रात्रे नमः 984 oṃ garbhatrātre namaḥ

९८५ ॐ गर्भगोप्त्रे नमः 985 oṃ garbhagoptre namaḥ

९८६ ॐ गर्भपुष्टिकराय नमः 986 oṃ garbhapuṣṭikarāya namaḥ

९८७ ॐ गर्भगौरवसाधनाय नमः 987 oṃ garbhagauravasādhanāya namaḥ

९८८ ॐ गर्भगर्वनुदे नमः 988 oṃ garbhagarvanude namaḥ

९८९ ॐ गरीयसे नमः 989 oṃ garīyase namaḥ

९९० ॐ गर्वनुदे नमः 990 oṃ garvanude namaḥ

९९१ ॐ गर्वमर्दिने नमः 991 oṃ garvamardine namaḥ

९९२ ॐ गरदमर्दकाय नमः 992 oṃ garadamardakāya namaḥ

९९३ ॐ गरसंतापशमनाय नमः 993 oṃ garasaṃtāpaśamanāya namaḥ

९९४ ॐ गुरुराजसुखप्रदाय नमः 994 oṃ gururājasukhapradāya namaḥ

९९५ ॐ गर्भाश्रयाय नमः 995 oṃ garbhāśrayāya namaḥ

९९६ ॐ गर्भमयाय नमः 996 oṃ garbhamayāya namaḥ

९९७ ॐ गर्भामयनिवारकाय नमः 997 oṃ garbhāmayanivārakāya namaḥ

९९८ ॐ गर्भाधाराय नमः 998 oṃ garbhādhārāya namaḥ

९९९ ॐ गर्भधराय नमः 999 oṃ garbhadharāya namaḥ

१००० ॐ गर्भसंतोषसाधकाय नमः 1000 oṃ garbhasaṃtoṣasādhakāya namaḥ

इति श्रीगणपतिसहस्र नामावलिः समाप्ता

iti śrīgaṇapatisahasra nāmāvaliḥ samāptā

Page 10 of 10