Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः १०१ - २००

१०१ ॐ गणसैन्यपुरःसराय नमः 101 oṃ gaṇasainyapuraḥsarāya namaḥ

१०२ ॐ गुणातीताय नमः 102 oṃ guṇātītāya namaḥ

१०३ ॐ गुणमयाय नमः 103 oṃ guṇamayāya namaḥ

१०४ ॐ गुणत्रयविभागकृते नमः 104 oṃ guṇatrayavibhāgakṛte namaḥ

१०५ ॐ गुणिने नमः 105 oṃ guṇine namaḥ

१०६ ॐ गुणाकृतिधराय नमः 106 oṃ guṇākṛtidharāya namaḥ

१०७ ॐ गुणशालिने नमः 107 oṃ guṇaśāline namaḥ

१०८ ॐ गुणप्रियाय नमः 108 oṃ guṇapriyāya namaḥ

१०९ ॐ गुणपूर्णाय नमः 109 oṃ guṇapūrṇāya namaḥ

११० ॐ गुणांभोधये नमः 110 oṃ guṇāṃbhodhaye namaḥ

१११ ॐ गुणभाजे नमः 111 oṃ guṇabhāje namaḥ

११२ ॐ गुणदूरगाय नमः 112 oṃ guṇadūragāya namaḥ

११३ गुणागुणवपुषे नमः 113 guṇāguṇavapuṣe namaḥ

११४ गुणशरीराय नमः 114 guṇaśarīrāya namaḥ

११५ गुणमंडिताय नमः 115 guṇamaṃḍitāya namaḥ

११६ गुणस्रष्ट्रे नमः 116 guṇasraṣṭre namaḥ

११७ गुणेशाय नमः 117 guṇeśāya namaḥ

११८ गुणेशानाय नमः 118 guṇeśānāya namaḥ

११९ गुणेश्वराय नमः 119 guṇeśvarāya namaḥ

१२० गुणसृष्टजगत्संघाय नमः 120 guṇasṛṣṭajagatsaṃghāya namaḥ

१२१ गुणसंघाय नमः 121 guṇasaṃghāya namaḥ

१२२ गुणैकराजे नमः 122 guṇaikarāje namaḥ

१२३ गुणप्रविष्टाय नमः 123 guṇapraviṣṭāya namaḥ

१२४ गुणभुवे नमः 124 guṇabhuve namaḥ

१२५ गुणीकृतचराचराय नमः 125 guṇīkṛtacarācarāya namaḥ

१२६ गुणप्रवणसंतुष्टाय नमः 126 guṇapravaṇasaṃtuṣṭāya namaḥ

१२७ गुणहीनपराङ्मुखाय नमः 127 guṇahīnaparāṅmukhāya namaḥ

१२८ गुणैकभुवे नमः 128 guṇaikabhuve namaḥ

१२९ ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः 129 oṃ guṇaśreṣṭhāya namaḥ

१३० ॐ गुणज्येष्ठाय नमः 130 oṃ guṇajyeṣṭhāya namaḥ

१३१ ॐ गुणप्रभवे नमः 131 oṃ guṇaprabhave namaḥ

१३२ ॐ गुणज्ञाय नमः 132 oṃ guṇajñāya namaḥ

१३३ ॐ गुणसंपूज्याय नमः 133 oṃ guṇasaṃpūjyāya namaḥ

१३४ ॐ गुणप्रणतपादाब्जाय नमः 134 oṃ guṇapraṇatapādābjāya namaḥ

१३५ ॐ गुणिगीताय नमः 135 oṃ guṇigītāya namaḥ .

१३६ ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः 136 oṃ guṇojjvalāya namaḥ

१३७ ॐ गुणवते नमः 137 oṃ guṇavate namaḥ

१३८ ॐ गुणसंपन्नाय नमः 138 oṃ guṇasaṃpannāya namaḥ

१३९ ॐ गुणानंदितमानसाय नमः 139 oṃ guṇānaṃditamānasāya namaḥ

१४० ॐ गुणसंचारचतुराय नमः 140 oṃ guṇasaṃcāracaturāya namaḥ

१४१ ॐ गुणसंचयसुंदराय नमः 141 oṃ guṇasaṃcayasuṃdarāya namaḥ

१४२ ॐ गुणगौराय नमः 142 oṃ guṇagaurāya namaḥ

१४३ ॐ गुणाधाराय नमः 143 oṃ guṇādhārāya namaḥ

१४४ ॐ गुणसंवृतचेतनाय नमः 144 oṃ guṇasaṃvṛtacetanāya namaḥ

१४५ ॐ गुणकृते नमः 145 oṃ guṇakṛte namaḥ

१४६ ॐ गुणभृते नमः 146 oṃ guṇabhṛte namaḥ

१४७ ॐ गुण्याय नमः 147 oṃ guṇyāya namaḥ

१४८ ॐ गुणाग्याय नमः 148 oṃ guṇāgyāya namaḥ

१४९ ॐ गुणपारदृशे नमः 149 oṃ guṇapāradṛśe namaḥ

१५० ॐ गुणप्रचारिणे नमः 150 oṃ guṇapracāriṇe namaḥ

१५१ ॐ गुणयुजे नमः 151 oṃ guṇayuje namaḥ

१५२ ॐ गुणागुणविवेककृते नमः 152 oṃ guṇāguṇavivekakṛte namaḥ

१५३ ॐ गुणाकराय नमः 153 oṃ guṇākarāya namaḥ

१५४ ॐ गुणकराय नमः 154 oṃ guṇakarāya namaḥ

१५५ ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नमः 155 oṃ guṇapravaṇavardhanāya namaḥ

१५६ ॐ गुणगूढचराय नमः 156 oṃ guṇagūḍhacarāya namaḥ

१५७ ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः 157 oṃ gauṇasarvasaṃsāraceṣṭitāya namaḥ

१५८ ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नम 158 oṃ guṇadakṣiṇasauhārdāya nama

१५९ ॐ गुणदक्षिणतत्त्वविदे नम 159 oṃ guṇadakṣiṇatattvavide nama

१६० ॐ गुणहारिणे नमः 160 oṃ guṇahāriṇe namaḥ

१६१ ॐ गुणकलाय नमः 161 oṃ guṇakalāya namaḥ

१६२ ॐ गुणसंघसखाय नमः 162 oṃ guṇasaṃghasakhāya namaḥ

१६३ ॐ गुणसंस्कृतसंसाराय नमः 163 oṃ guṇasaṃskṛtasaṃsārāya namaḥ

१६४ ॐ गुणतत्त्वविवेकाय नमः 164 oṃ guṇatattvavivekāya namaḥ

१६५ ॐ गुणगर्वधराय नमः 165 oṃ guṇagarvadharāya namaḥ

१६६ ॐ गौणसुखदुःखोदयाय नमः 166 oṃ gauṇasukhaduḥkhodayāya namaḥ

१६७ ॐ गुणाय नमः 167 oṃ guṇāya namaḥ

१६८ ॐ गुणाधीशाय नमः 168 oṃ guṇādhīśāya namaḥ

१६९ ॐ गुणालयाय नमः 169 oṃ guṇālayāya namaḥ

१७० ॐ गुणवीक्षणलालसाय नमः 170 oṃ guṇavīkṣaṇalālasāya namaḥ

१७१ ॐ गुणगौरवदात्रे नमः 171 oṃ guṇagauravadātre namaḥ

१७२ ॐ गुणदात्रे नमः 172 oṃ guṇadātre namaḥ

१७३ ॐ गुणप्रभवे नमः 173 oṃ guṇaprabhave namaḥ

१७४ ॐ गुणकृते नमः 174 oṃ guṇakṛte namaḥ

१७५ ॐ गुणसंबोधाय नमः 175 oṃ guṇasaṃbodhāya namaḥ

१७६ ॐ गुणभुजे नमः 176 oṃ guṇabhuje namaḥ

१७७ ॐ गुणबंधनाय नमः 177 oṃ guṇabaṃdhanāya namaḥ

१७८ ॐ गुणहृद्याय नमः 178 oṃ guṇahṛdyāya namaḥ

१७९ ॐ गुणस्थायिने नमः 179 oṃ guṇasthāyine namaḥ

१८० ॐ गुणदायिने नमः 180 oṃ guṇadāyine namaḥ

१८१ ॐ गुणोत्कटाय नमः 181 oṃ guṇotkaṭāya namaḥ

१८२ ॐ गुणचक्रचराय नमः 182 oṃ guṇacakracarāya namaḥ

१८३ ॐ गुणावताराय नमः 183 oṃ guṇāvatārāya namaḥ

१८४ ॐ गुणबांधवाय नमः 184 oṃ guṇabāṃdhavāya namaḥ

१८५ ॐ गुणबंधवे नमः 185 oṃ guṇabaṃdhave namaḥ

१८६ ॐ गुणप्रज्ञाय नमः 186 oṃ guṇaprajñāya namaḥ

१८७ ॐ गुणप्राज्ञाय नमः 187 oṃ guṇaprājñāya namaḥ

१८८ ॐ गुणालयाय नमः 188 oṃ guṇālayāya namaḥ

१८९ ॐ गुणधात्रे नमः 189 oṃ guṇadhātre namaḥ

१९० ॐ गुणप्राणाय नमः 190 oṃ guṇaprāṇāya namaḥ

१९१ ॐ गुणगोपाय नमः 191 oṃ guṇagopāya namaḥ

१९२ ॐ गुणाश्रयाय नमः 192 oṃ guṇāśrayāya namaḥ

१९३ ॐ गुणयायिने नमः 193 oṃ guṇayāyine namaḥ

१९४ ॐ गुणदायिने नमः 194 oṃ guṇadāyine namaḥ

१९५ ॐ गुणपाय नमः 195 oṃ guṇapāya namaḥ

१९६ ॐ गुणपालकाय नमः 196 oṃ guṇapālakāya namaḥ

१९७ ॐ गुणाहृततनवे नमः 197 oṃ guṇāhṛtatanave namaḥ

१९८ ॐ गौणाय नमः 198 oṃ gauṇāya namaḥ

१९९ ॐ गीर्वाणाय नमः 199 oṃ gīrvāṇāya namaḥ

२०० ॐ गुणगौरवाय नमः 200 oṃ guṇagauravāya namaḥ

Page 2 of 10