Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः २०१ - ३००

२०१ ॐ गुणवत्पूजितपदाय नमः 201 oṃ guṇavatpūjitapadāya namaḥ

२०२ ॐ गुणवत्प्रीतिदाय नमः 202 oṃ guṇavatprītidāya namaḥ

२०३ ॐ गुणवते नमः 203 oṃ guṇavate namaḥ

२०४ ॐ गीतकीर्तये नमः 204 oṃ gītakīrtaye namaḥ

२०५ ॐ गुणवद्वद्धसौहृदाय नमः 205 oṃ guṇavadvaddhasauhṛdāya namaḥ

२०६ ॐ गुणवद्वरदाय नमः 206 oṃ guṇavadvaradāya namaḥ

२०७ ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नमः 207 oṃ guṇavatpratipālakāya namaḥ

२०८ ॐ गुणवद्गुणसंतुष्टाय नमः 208 oṃ guṇavadguṇasaṃtuṣṭāya namaḥ

२०९ ॐ गुणवद्रचितद्रवाय नमः 209 oṃ guṇavadracitadravāya namaḥ

२१० ॐ गुणवद्रक्षणपराय नमः 210 oṃ guṇavadrakṣaṇaparāya namaḥ

२११ ॐ गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः 211 oṃ guṇavatpraṇayapriyāya namaḥ

२१२ ॐ गुणवच्चक्रसंचाराय नमः 212 oṃ guṇavaccakrasaṃcārāya namaḥ

२१३ ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः 213 oṃ guṇavatkīrtivardhanāya namaḥ

२१४ ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः 214 oṃ guṇavadguṇacittasthāya namaḥ

२१५ ॐ गुणवद्गुणरक्षणाय नमः 215 oṃ guṇavadguṇarakṣaṇāya namaḥ

२१६ ॐ गुणवत्पोषणकराय नमः 216 oṃ guṇavatpoṣaṇakarāya namaḥ

२१७ ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः 217 oṃ guṇavacchatrusūdanāya namaḥ

२१८ ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः 218 oṃ guṇavatsiddhidātre namaḥ

२१९ ॐ गुणवगौरवप्रदाय नमः 219 oṃ guṇavagauravapradāya namaḥ

२२० ॐ गुणवत्प्रवणस्वांताय नमः 220 oṃ guṇavatpravaṇasvāṃtāya namaḥ

२२१ ॐ गुणवद्गुणभूषणाय नमः 221 oṃ guṇavadguṇabhūṣaṇāya namaḥ

२२२ ॐ गुणवत्कुलविद्वेषि - विनाशकरणक्षमाय नमः 222 oṃ guṇavatkulavidveṣi - vināśakaraṇakṣamāya namaḥ

२२३ ॐ गुणिस्तुतगुणाय नमः 223 oṃ guṇistutaguṇāya namaḥ

२२४ ॐ गर्जत्प्रलयांबुदनिस्वनाय नमः 224 oṃ garjatpralayāṃbudanisvanāya namaḥ

२२५ ॐ गजाय नमः 225 oṃ gajāya namaḥ

२२६ ॐ गजाननाय नमः 226 oṃ gajānanāya namaḥ

२२७ ॐ गजपतये नमः 227 oṃ gajapataye namaḥ

२२८ ॐ गर्जनागयुद्धविशारदाय नमः 228 oṃ garjanāgayuddhaviśāradāya namaḥ

२२९ ॐ गजकर्णाय नमः 229 oṃ gajakarṇāya namaḥ

२३० ॐ गजराजाय नमः 230 oṃ gajarājāya namaḥ

२३१ ॐ गजाननाय नमः 231 oṃ gajānanāya namaḥ

२३२ ॐ गजरूपधराय नमः 232 oṃ gajarūpadharāya namaḥ

२३३ ॐ गर्जते नमः 233 oṃ garjate namaḥ

२३४ ॐ गजयूथोद्धरध्वनये नमः 234 oṃ gajayūthoddharadhvanaye namaḥ

२३५ ॐ गजाधीशाय नमः 235 oṃ gajādhīśāya namaḥ

२३६ ॐ गजाधराय नमः 236 oṃ gajādharāya namaḥ

२३७ ॐ गजासुरजयोद्धराय नमः 237 oṃ gajāsurajayoddharāya namaḥ

२३८ ॐ गजदंताय नमः 238 oṃ gajadaṃtāya namaḥ

२३९ ॐ गजवराय नमः 239 oṃ gajavarāya namaḥ

२४० ॐ गजकुंभाय नमः 240 oṃ gajakuṃbhāya namaḥ

२४१ ॐ गजध्वनये नमः 241 oṃ gajadhvanaye namaḥ

२४२ ॐ गजमायाय नमः 242 oṃ gajamāyāya namaḥ

२४३ ॐ गजमयाय नमः 243 oṃ gajamayāya namaḥ

२४४ ॐ गजश्रिये नमः 244 oṃ gajaśriye namaḥ

२४५ ॐ गजगर्जिताय नमः 245 oṃ gajagarjitāya namaḥ

२४६ ॐ गजामयहराय नमः 246 oṃ gajāmayaharāya namaḥ

२४७ ॐ गजपुष्टिप्रदायकाय नमः 247 oṃ gajapuṣṭipradāyakāya namaḥ

२४८ ॐ गजोत्पत्तये नमः 248 oṃ gajotpattaye namaḥ

२४९ ॐ गजत्रात्रे नमः 249 oṃ gajatrātre namaḥ

२५० ॐ गजहेतवे नमः 250 oṃ gajahetave namaḥ

२५१ ॐ गजाधिपाय नमः 251 oṃ gajādhipāya namaḥ

२५२ ॐ गजमुख्याय नमः 252 oṃ gajamukhyāya namaḥ

२५३ ॐ गजकुलप्रवराय नमः 253 oṃ gajakulapravarāya namaḥ

२५४ ॐ गजदैत्यघ्ने नमः 254 oṃ gajadaityaghne namaḥ

२५५ ॐ गजकेतवे नमः 255 oṃ gajaketave namaḥ

२५६ ॐ गजाध्यक्षाय नमः 256 oṃ gajādhyakṣāya namaḥ

२५७ ॐ गजसेतवे नमः 257 oṃ gajasetave namaḥ

२५८ ॐ गजाकृतये नमः 258 oṃ gajākṛtaye namaḥ

२५९ ॐ गजवंद्याय नमः 259 oṃ gajavaṃdyāya namaḥ

२६० ॐ गजप्राणाय नमः 260 oṃ gajaprāṇāya namaḥ

२६१ ॐ गजसेव्याय नमः 261 oṃ gajasevyāya namaḥ

२६२ ॐ गजप्रभवे नमः 262 oṃ gajaprabhave namaḥ

२६३ ॐ गजमताय नमः 263 oṃ gajamatāya namaḥ

२६४ ॐ गजेशानाय नमः 264 oṃ gajeśānāya namaḥ

२६५ ॐ गजेशाय नमः 265 oṃ gajeśāya namaḥ

२६६ ॐ गजपुंगवाय नमः 266 oṃ gajapuṃgavāya namaḥ

२६७ ॐ गजदंतधराय नम 267 oṃ gajadaṃtadharāya nama

२६८ ॐ गर्जन्मधुपाय नम 268 oṃ garjanmadhupāya nama

२६९ ॐ गजवेषभृते नमः 269 oṃ gajaveṣabhṛte namaḥ

२७० ॐ गजच्छाये नमः 270 oṃ gajacchāye namaḥ

२७१ ॐ गजाग्रस्थाय नमः 271 oṃ gajāgrasthāya namaḥ

२७२ ॐ गजयायिने नमः 272 oṃ gajayāyine namaḥ

२७३ ॐ गजाजयाय नमः 273 oṃ gajājayāya namaḥ

२७४ ॐ गजराजे नमः 274 oṃ gajarāje namaḥ

२७५ ॐ गजयूथस्थाय नमः 275 oṃ gajayūthasthāya namaḥ

२७६ ॐ गजगंजकभंजकाय नमः 276 oṃ gajagaṃjakabhaṃjakāya namaḥ

२७७ ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासिने नमः 277 oṃ garjitojjhitadaityāsine namaḥ

२७८ ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नमः 278 oṃ garjitatrātaviṣṭapāya namaḥ

२७९ ॐ गानज्ञाय नमः 279 oṃ gānajñāya namaḥ

२८० ॐ गानकुशलाय नमः 280 oṃ gānakuśalāya namaḥ

२८१ ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नमः 281 oṃ gānatattvavivecakāya namaḥ

२८२ ॐ गानश्लाघिने नमः 282 oṃ gānaślāghine namaḥ

२८३ ॐ गानरसाय नमः 283 oṃ gānarasāya namaḥ

२८४ ॐ गानज्ञानपरायणाय नमः 284 oṃ gānajñānaparāyaṇāya namaḥ

२८५ ॐ गानागमज्ञाय नमः 285 oṃ gānāgamajñāya namaḥ

२८६ ॐ गानांगाय नमः 286 oṃ gānāṃgāya namaḥ

२८७ ॐ गानप्रवणचेतनाय नमः 287 oṃ gānapravaṇacetanāya namaḥ

२८८ ॐ गानध्येयाय नमः 288 oṃ gānadhyeyāya namaḥ

२८९ ॐ गानगम्याय नमः 289 oṃ gānagamyāya namaḥ

२९० ॐ गानध्यानपरायणाय नमः 290 oṃ gānadhyānaparāyaṇāya namaḥ

२९१ ॐ गानभुवे नमः 291 oṃ gānabhuve namaḥ

२९२ ॐ गानकृते नमः 292 oṃ gānakṛte namaḥ

२९३ ॐ गानचतुराय नमः 293 oṃ gānacaturāya namaḥ

२९४ ॐ गानविद्याविशारदाय नमः 294 oṃ gānavidyāviśāradāya namaḥ

२९५ ॐ गानशीलाय नमः 295 oṃ gānaśīlāya namaḥ

२९६ ॐ गानशालिने नमः 296 oṃ gānaśāline namaḥ

२९७ ॐ गतश्रमाय नमः 297 oṃ gataśramāya namaḥ

२९८ ॐ गानविज्ञानसंपन्नाय नमः 298 oṃ gānavijñānasaṃpannāya namaḥ

२९९ ॐ गानश्रवणलालसाय नमः 299 oṃ gānaśravaṇalālasāya namaḥ

३०० ॐ गानायत्ताय नमः 300 oṃ gānāyattāya namaḥ

Page 3 of 10