Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ३०१- ४००

३०१ ॐ गानमयाय नमः 301 oṃ gānamayāya namaḥ

३०२ ॐ गानप्रणयवते नमः 302 oṃ gānapraṇayavate namaḥ

३०३ ॐ गानध्यात्रे नमः 303 oṃ gānadhyātre namaḥ

३०४ ॐ गानबुद्धये नमः 304 oṃ gānabuddhaye namaḥ

३०५ ॐ गानोत्सुकमनसे नमः 305 oṃ gānotsukamanase namaḥ

३०६ ॐ गानोत्सुकाय नमः 306 oṃ gānotsukāya namaḥ

३०७ ॐ गानभूमये नमः 307 oṃ gānabhūmaye namaḥ

३०८ ॐ गानसीम्ने नमः 308 oṃ gānasīmne namaḥ

३०९ ॐ गुणोज्ज्वलाय नमः 309 oṃ guṇojjvalāya namaḥ

३१० ॐ गानांगज्ञानवते नमः 310 oṃ gānāṃgajñānavate namaḥ

३११ ॐ गानमानवते नमः 311 oṃ gānamānavate namaḥ

३१२ ॐ गानपेशलाय नमः 312 oṃ gānapeśalāya namaḥ

३१३ ॐ गानवत्प्रणयाय नमः 313 oṃ gānavatpraṇayāya namaḥ

३१४ ॐ गानसमुद्राय नमः 314 oṃ gānasamudrāya namaḥ

३१५ ॐ गानभूषणाय नमः 315 oṃ gānabhūṣaṇāya namaḥ

३१६ ॐ गानसिंधवे नमः 316 oṃ gānasiṃdhave namaḥ

३१७ ॐ गानपराय नमः 317 oṃ gānaparāya namaḥ

३१८ ॐ गानप्राणाय नमः 318 oṃ gānaprāṇāya namaḥ

३१९ ॐ गणाश्रयाय नमः 319 oṃ gaṇāśrayāya namaḥ

३२० ॐ गानैकभुवे नमः 320 oṃ gānaikabhuve namaḥ

३२१ ॐ गानहृष्टाय नमः 321 oṃ gānahṛṣṭāya namaḥ

३२२ ॐ गनाचक्षुषे नमः 322 oṃ ganācakṣuṣe namaḥ

३२३ ॐ गणैकदृशे नमः 323 oṃ gaṇaikadṛśe namaḥ

३२४ ॐ गानमत्ताय नमः 324 oṃ gānamattāya namaḥ

३२५ ॐ गानरुचये नमः 325 oṃ gānarucaye namaḥ

३२६ ॐ गानविदे नमः 326 oṃ gānavide namaḥ

३२७ ॐ गानवित्प्रियाय नमः 327 oṃ gānavitpriyāya namaḥ

३२८ ॐ गानांतरात्मने नमः 328 oṃ gānāṃtarātmane namaḥ

३२९ ॐ गानाढयाय नमः 329 oṃ gānāḍhayāya namaḥ

३३० ॐ गानभ्राजत्स्वभावाय नमः 330 oṃ gānabhrājatsvabhāvāya namaḥ

३३१ ॐ गानमयाय नमः 331 oṃ gānamayāya namaḥ

३३२ ॐ गानधराय नमः 332 oṃ gānadharāya namaḥ

३३३ ॐ गानविद्याविशोधकाय नमः 333 oṃ gānavidyāviśodhakāya namaḥ

३३४ ॐ गानाहितघ्राय नमः 334 oṃ gānāhitaghrāya namaḥ

३३५ ॐ गानेंद्राय नमः 335 oṃ gāneṃdrāya namaḥ

३३६ ॐ गानलीनाय नमः 336 oṃ gānalīnāya namaḥ

३३७ ॐ गतिप्रियाय नमः 337 oṃ gatipriyāya namaḥ

३३८ ॐ गानाधीशाय नमः 338 oṃ gānādhīśāya namaḥ

३३९ ॐ गानलयाय नमः 339 oṃ gānalayāya namaḥ

३४० ॐ गानाधाराय नमः 340 oṃ gānādhārāya namaḥ

३४१ ॐ गतीश्वराय नमः 341 oṃ gatīśvarāya namaḥ

३४२ ॐ गानवन्मानदाय नमः 342 oṃ gānavanmānadāya namaḥ

३४३ ॐ गानभूतये नमः 343 oṃ gānabhūtaye namaḥ

३४४ ॐ गानैकभूतिमते नमः 344 oṃ gānaikabhūtimate namaḥ

३४५ ॐ गानताननताय नमः 345 oṃ gānatānanatāya namaḥ

३४६ ॐ गानतानदानविमोहिताय नमः 346 oṃ gānatānadānavimohitāya namaḥ

३४७ ॐ गुरवे नमः 347 oṃ gurave namaḥ

३४८ ॐ गुरूदरश्रेणये नमः 348 oṃ gurūdaraśreṇaye namaḥ

३४९ ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः 349 oṃ gurutattvārthadarśanāya namaḥ

३५० ॐ गुरुस्तुताय नमः 350 oṃ gurustutāya namaḥ

३५१ ॐ गुरुगुणाय नमः 351 oṃ guruguṇāya namaḥ

३५२ ॐ गुरुमायाय नमः 352 oṃ gurumāyāya namaḥ

३५३ ॐ गुरुप्रियाय नमः 353 oṃ gurupriyāya namaḥ

३५४ ॐ गुरुकीर्तये नमः 354 oṃ gurukīrtaye namaḥ

३५५ ॐ गुरुभुजाय नमः 355 oṃ gurubhujāya namaḥ

३५६ ॐ गुरुवक्षसे नमः 356 oṃ guruvakṣase namaḥ

३५७ ॐ गुरुप्रभाय नमः 357 oṃ guruprabhāya namaḥ

३५८ ॐ गुरुलक्षणसंपन्नाय नमः 358 oṃ gurulakṣaṇasaṃpannāya namaḥ

३५९ ॐ गुरुद्रोहपराङ्मुखाय नमः 359 oṃ gurudrohaparāṅmukhāya namaḥ

३६० ॐ गुरुविद्याय नमः 360 oṃ guruvidyāya namaḥ

३६१ ॐ गुरुप्राणाय नमः 361 oṃ guruprāṇāya namaḥ

३६२ ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः 362 oṃ gurubāhubalocchrayāya namaḥ

३६३ ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नमः 363 oṃ gurudaityaprāṇaharāya namaḥ

३६४ ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नमः 364 oṃ gurudaityāpahārakāya namaḥ

३६५ ॐ गुरुगर्वहराय नमः 365 oṃ gurugarvaharāya namaḥ

३६६ ॐ गुह्यप्रवराय नमः 366 oṃ guhyapravarāya namaḥ

३६७ ॐ गुरुदर्पघ्ने नमः 367 oṃ gurudarpaghne namaḥ

३६८ ॐ गुरुगौरवदायिने नमः 368 oṃ gurugauravadāyine namaḥ

३६९ ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नमः 369 oṃ gurubhītyapahārakāya namaḥ

३७० ॐ गुरुशुंडाय नमः 370 oṃ guruśuṃḍāya namaḥ

३७१ ॐ गुरुस्कंधाय नमः 371 oṃ guruskaṃdhāya namaḥ

३७२ ॐ गुरुजंघाय नमः 372 oṃ gurujaṃghāya namaḥ

३७३ ॐ गुरुप्रथाय नमः 373 oṃ guruprathāya namaḥ

३७४ ॐ गुरुभालाय नमः 374 oṃ gurubhālāya namaḥ

३७५ ॐ गुरुगलाय नमः 375 oṃ gurugalāya namaḥ

३७६ ॐ गुरुश्रिये नमः 376 oṃ guruśriye namaḥ

३७७ ॐ गुरुगर्वनुदे नमः 377 oṃ gurugarvanude namaḥ

३७८ ॐ गुरवे नमः 378 oṃ gurave namaḥ

३७९ ॐ गुरुपीनांसाय नमः 379 oṃ gurupīnāṃsāya namaḥ

३८० ॐ गुरुप्रणयलालसाय नमः 380 oṃ gurupraṇayalālasāya namaḥ

३८१ ॐ गुरुमुख्याय नमः 381 oṃ gurumukhyāya namaḥ

३८२ ॐ गुरुकुलस्थायिने नमः 382 oṃ gurukulasthāyine namaḥ

३८३ ॐ गुणगुरवे नमः 383 oṃ guṇagurave namaḥ

३८४ ॐ गुरुसंशयभेब्रे नमः 384 oṃ gurusaṃśayabhebre namaḥ

३८५ ॐ गुरुमानप्रदायकाय नमः 385 oṃ gurumānapradāyakāya namaḥ

३८६ ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नमः 386 oṃ gurudharmasadārādhyāya namaḥ

३८७ ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नमः 387 oṃ gurudharmaniketanāya namaḥ

३८८ ॐ गुरुदैत्यगलच्छेत्रे नमः 388 oṃ gurudaityagalacchetre namaḥ

३८९ ॐ गुरुसैन्याय नमः 389 oṃ gurusainyāya namaḥ

३९० ॐ गुरुद्युतये नमः 390 oṃ gurudyutaye namaḥ

३९१ ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नमः 391 oṃ gurudharmāgragaṇyāya namaḥ

३९२ ॐ गुरुधर्मधुरंधराय नमः 392 oṃ gurudharmadhuraṃdharāya namaḥ

३९३ ॐ गरिष्ठाय नमः 393 oṃ gariṣṭhāya namaḥ

३९४ ॐ गुरुसंतापशमनाय नमः 394 oṃ gurusaṃtāpaśamanāya namaḥ

३९५ ॐ गुरुपूजिताय नमः 395 oṃ gurupūjitāya namaḥ

३९६ ॐ गुरुधर्मधराय नमः 396 oṃ gurudharmadharāya namaḥ

३९७ ॐ गौरधर्मधराय नमः 397 oṃ gauradharmadharāya namaḥ

३९८ ॐ गदापहाय नमः 398 oṃ gadāpahāya namaḥ

३९९ ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः 399 oṃ guruśāstravicārajñāya namaḥ

४०० ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः 400 oṃ guruśāstravicārajñāya namaḥ

Page 4 of 10