Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ४०१- ५००

४०१ ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः 401 oṃ guruśāstrārthanilayāya namaḥ

४०२ ॐ गुरुशास्त्रालयाय नमः 402 oṃ guruśāstrālayāya namaḥ

४०३ ॐ गुरुमंत्राय नमः 403 oṃ gurumaṃtrāya namaḥ

४०४ ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः 404 oṃ guruśreṣṭhāya namaḥ

४०५ ॐ गुरुमंत्रफलप्रदाय नमः 405 oṃ gurumaṃtraphalapradāya namaḥ

४०६ ॐ गुरुस्त्रीगमनदोष प्रायश्चित्तनिवारकाय नमः 406 oṃ gurustrīgamanadoṣa prāyaścittanivārakāya namaḥ

४०७ ॐ गुरुसंसारसुखदाय नमः 407 oṃ gurusaṃsārasukhadāya namaḥ

४०८ ॐ गुरुसंसारदुःखभिदे नमः 408 oṃ gurusaṃsāraduḥkhabhide namaḥ

४०९ ॐ गुरुश्लाघापराय नमः 409 oṃ guruślāghāparāya namaḥ

४१० ॐ गौरभानुखंडावतंसभृते नमः 410 oṃ gaurabhānukhaṃḍāvataṃsabhṛte namaḥ

४११ ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः 411 oṃ guruprasannamūrtaye namaḥ

४१२ ॐ गुरुशापविमोचकाय नमः 412 oṃ guruśāpavimocakāya namaḥ

४१३ ॐ गुरुकांतये नमः 413 oṃ gurukāṃtaye namaḥ

४१४ ॐ गुरुमहते नमः 414 oṃ gurumahate namaḥ

४१५ ॐ गुरुशासनपालकाय नमः 415 oṃ guruśāsanapālakāya namaḥ

४१६ ॐ गुरुतंत्राय नमः 416 oṃ gurutaṃtrāya namaḥ

४१७ ॐ गुरुप्रज्ञाय नमः 417 oṃ guruprajñāya namaḥ

४१८ ॐ गुरुभाय नमः 418 oṃ gurubhāya namaḥ

४१९ ॐ गुरुदैवताय नमः 419 oṃ gurudaivatāya namaḥ

४२० ॐ गुरुविक्रमसंचाराय नमः 420 oṃ guruvikramasaṃcārāya namaḥ

४२१ ॐ गुरुदृश्ये नमः 421 oṃ gurudṛśye namaḥ

४२२ ॐ गुरुविक्रमाय नमः 422 oṃ guruvikramāya namaḥ

४२३ ॐ गुरुक्रमाय नमः 423 oṃ gurukramāya namaḥ

४२४ ॐ गुरुप्रेष्ठाय नमः 424 oṃ gurupreṣṭhāya namaḥ

४२५ ॐ गुरुपाखंडखंडकाय नमः 425 oṃ gurupākhaṃḍakhaṃḍakāya namaḥ

४२६ ॐ गुरुगर्जितसंपूर्णब्रह्मांडाय नमः 426 oṃ gurugarjitasaṃpūrṇabrahmāṃḍāya namaḥ

४२७ ॐ गुरुगर्जिताय नमः 427 oṃ gurugarjitāya namaḥ

४२८ ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः 428 oṃ guruputrapriyasakhāya namaḥ

४२९ ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नमः 429 oṃ guruputrabhayāpahāya namaḥ

४३० ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः 430 oṃ guruputraparitrātre namaḥ

४३१ ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः 431 oṃ guruputravarapradāya namaḥ

४३२ ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः 432 oṃ guruputrārtiśamanāya namaḥ

४३३ ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः 433 oṃ guruputrādhināśanāya namaḥ

४३४ ॐ गुरुपुत्रप्राणदायकाय नमः 434 oṃ guruputraprāṇadāyakāya namaḥ

४३५ ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नमः 435 oṃ gurubhaktiparāyaṇāya namaḥ

४३६ ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नमः 436 oṃ guruvijñānavibhavāya namaḥ

४३७ ॐ गौरभानुवरप्रदाय नमः 437 oṃ gaurabhānuvarapradāya namaḥ

४३८ ॐ गौरभानुसुताय नमः 438 oṃ gaurabhānusutāya namaḥ

४३९ ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नमः 439 oṃ gaurabhānutrāsāpahārakāya namaḥ

४४० ॐ गौरभानुप्रियाय नमः 440 oṃ gaurabhānupriyāya namaḥ

४४१ ॐ गौरभानवे नमः 441 oṃ gaurabhānave namaḥ

४४२ ॐ गौरववर्धनाय नमः 442 oṃ gauravavardhanāya namaḥ

४४३ ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नमः 443 oṃ gaurabhānuparitrātre namaḥ

४४४ ॐ गौरभानुसखाय नमः 444 oṃ gaurabhānusakhāya namaḥ

४४५ ॐ गौरभानुप्रभवे नमः 445 oṃ gaurabhānuprabhave namaḥ

४४६ ॐ गौरभानुमत्प्राणनाशनाय 446 oṃ gaurabhānumatprāṇanāśanāya

४४७ ॐ गौरीतेजःसमुत्पन्नाय नमः 447 oṃ gaurītejaḥsamutpannāya namaḥ

४४८ ॐ गौरीहृदयनंदनाय नमः 448 oṃ gaurīhṛdayanaṃdanāya namaḥ

४४९ ॐ गौरीस्तनंधनाय नमः 449 oṃ gaurīstanaṃdhanāya namaḥ

४५० ॐ गौरीमनोवांछितसिद्धिकृते नमः 450 oṃ gaurīmanovāṃchitasiddhikṛte namaḥ

४५१ ॐ गौराय नमः 451 oṃ gaurāya namaḥ

४५२ ॐ गौरगुणाय नमः 452 oṃ gauraguṇāya namaḥ

४५३ ॐ गौरप्रकाशाय नमः 453 oṃ gauraprakāśāya namaḥ

४५४ ॐ गौरभैरवाय नमः 454 oṃ gaurabhairavāya namaḥ

४५५ ॐ गौरीशनंदनाय नमः 455 oṃ gaurīśanaṃdanāya namaḥ

४५६ ॐ गौरीप्रियपुत्राय नमः 456 oṃ gaurīpriyaputrāya namaḥ

४५७ ॐ गदाधराय नमः 457 oṃ gadādharāya namaḥ

४५८ ॐ गौरीवरप्रदाय नमः 458 oṃ gaurīvarapradāya namaḥ

४५९ ॐ गौरीप्रणयाय नमः 459 oṃ gaurīpraṇayāya namaḥ

४६० ॐ गौरच्छवये नमः 460 oṃ gauracchavaye namaḥ

४६१ ॐ गौरीगणेश्वराय नमः 461 oṃ gaurīgaṇeśvarāya namaḥ

४६२ ॐ गौरीप्रवणाय नमः 462 oṃ gaurīpravaṇāya namaḥ

४६३ ॐ गौरभावनाय नमः 463 oṃ gaurabhāvanāya namaḥ

४६४ ॐ गौरात्मने नमः 464 oṃ gaurātmane namaḥ

४६५ ॐ गौरकीर्तये नमः 465 oṃ gaurakīrtaye namaḥ

४६६ ॐ गौरभावाय नमः 466 oṃ gaurabhāvāya namaḥ

४६७ ॐ गरिष्ठदृशे नमः 467 oṃ gariṣṭhadṛśe namaḥ

४६८ ॐ गौतमाय नमः 468 oṃ gautamāya namaḥ

४६९ ॐ गौतमीनाथाय नमः 469 oṃ gautamīnāthāya namaḥ

४७० ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नमः 470 oṃ gautamīprāṇavallabhāya namaḥ

४७१ ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नमः 471 oṃ gautamābhīṣṭavaradāya namaḥ

४७२ ॐ गौतमाभयदायकाय नमः 472 oṃ gautamābhayadāyakāya namaḥ

४७३ ॐ गौतमप्रणयपह्वाय नमः 473 oṃ gautamapraṇayapahvāya namaḥ

४७४ ॐ गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः 474 oṃ gautamāśramaduḥkhaghne namaḥ

४७५ ॐ गौतमीतीरसंचारिणे नमः 475 oṃ gautamītīrasaṃcāriṇe namaḥ

४७६ ॐ गौतमीतीर्थदायकाय नमः 476 oṃ gautamītīrthadāyakāya namaḥ

४७७ ॐ गौतमापत्परिहाराय नमः 477 oṃ gautamāpatparihārāya namaḥ

४७८ ॐ गौतमाधिविनाशाय नमः 478 oṃ gautamādhivināśāya namaḥ

४७९ ॐ गोपतये नमः 479 oṃ gopataye namaḥ

४८० ॐ गोधनाय नमः 480 oṃ godhanāya namaḥ

४८१ ॐ गोपाय नमः 481 oṃ gopāya namaḥ

४८२ ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नमः 482 oṃ gopālapriyadarśanāya namaḥ

४८३ ॐ गोपालाय नमः 483 oṃ gopālāya namaḥ

४८४ ॐ गोगणाधीशाय नमः 484 oṃ gogaṇādhīśāya namaḥ

४८५ ॐ गोकमलनिवर्तकाय नमः 485 oṃ gokamalanivartakāya namaḥ

४८६ ॐ गोसहस्राय नमः 486 oṃ gosahasrāya namaḥ

४८७ ॐ गोपवराय नमः 487 oṃ gopavarāya namaḥ

४८८ ॐ गोपगोपीसुखावहाय नमः 488 oṃ gopagopīsukhāvahāya namaḥ

४८९ ॐ गोवर्धनाय नमः 489 oṃ govardhanāya namaḥ

४९० ॐ गोपगोपाय नमः 490 oṃ gopagopāya namaḥ

४९१ ॐ गोपाय नमः 491 oṃ gopāya namaḥ

४९२ ॐ गोकुलवर्धनाय नमः 492 oṃ gokulavardhanāya namaḥ

४९३ ॐ गोचराय नमः 493 oṃ gocarāya namaḥ

४९४ ॐ गोचराध्यक्षाय नमः 494 oṃ gocarādhyakṣāya namaḥ

४९५ ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः 495 oṃ gocaraprītivṛddhikṛte namaḥ

४९६ ॐ गोमिने नमः 496 oṃ gomine namaḥ

४९७ ॐ गोकष्टसंत्रात्रे नमः 497 oṃ gokaṣṭasaṃtrātre namaḥ

४९८ ॐ गोसंतापनिवर्तकाय नमः 498 oṃ gosaṃtāpanivartakāya namaḥ

४९९ ॐ गोष्ठाय नमः 499 oṃ goṣṭhāya namaḥ

५०० ॐ गोष्ठाश्रयाय नमः 500 oṃ goṣṭhāśrayāya namaḥ

Page 5 of 10