Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ६०१- ७००

६०१ ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः 601 oṃ grahaśreṣṭhāya namaḥ

६०२ ॐ ग्रहकेतवे नमः 602 oṃ grahaketave namaḥ

६०३ ॐ ग्रहाश्रयाय नमः 603 oṃ grahāśrayāya namaḥ

६०४ ॐ ग्रंथकाराय नमः 604 oṃ graṃthakārāya namaḥ

६०५ ॐ ग्रंथकारमान्याय नमः 605 oṃ graṃthakāramānyāya namaḥ

६०६ ॐ ग्रंथप्रसारकाय नमः 606 oṃ graṃthaprasārakāya namaḥ

६०७ ॐ ग्रंथश्रमज्ञाय नमः 607 oṃ graṃthaśramajñāya namaḥ

६०८ ॐ ग्रंथांगाय नमः 608 oṃ graṃthāṃgāya namaḥ

६०९ ॐ ग्रंथभ्रमनिवारकाय नमः 609 oṃ graṃthabhramanivārakāya namaḥ

६१० ॐ ग्रंथप्रवणसर्वांगाय नमः 610 oṃ graṃthapravaṇasarvāṃgāya namaḥ

६११ ॐ ग्रंथप्रणयतत्पराय नमः 611 oṃ graṃthapraṇayatatparāya namaḥ

६१२ ॐ गीताय नमः 612 oṃ gītāya namaḥ

६१३ ॐ गीतगुणाय नमः 613 oṃ gītaguṇāya namaḥ

६१४ ॐ गीतकीर्तये नमः 614 oṃ gītakīrtaye namaḥ

६१५ ॐ गीतविशारदाय नमः 615 oṃ gītaviśāradāya namaḥ

६१६ ॐ गीतस्फीतये नमः 616 oṃ gītasphītaye namaḥ

६१७ ॐ गीतप्रणयिने नमः 617 oṃ gītapraṇayine namaḥ

६१८ ॐ गीतचंचुराय नमः 618 oṃ gītacaṃcurāya namaḥ

६१९ ॐ गीतप्रसन्नाय नमः 619 oṃ gītaprasannāya namaḥ

६२० ॐ गीतात्मने नमः 620 oṃ gītātmane namaḥ

६२१ ॐ गीतलोलाय नमः 621 oṃ gītalolāya namaḥ

६२२ ॐ गीतस्पृहाय नमः 622 oṃ gītaspṛhāya namaḥ

६२३ ॐ गीताश्रयाय नमः 623 oṃ gītāśrayāya namaḥ

६२४ ॐ गीतमयाय नमः 624 oṃ gītamayāya namaḥ

६२५ ॐ गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः 625 oṃ gītatattvārthakovidāya namaḥ

६२६ ॐ गीतसंशयछेत्रे नमः 626 oṃ gītasaṃśayachetre namaḥ

६२७ ॐ गीतसंगीतशासनाय नमः 627 oṃ gītasaṃgītaśāsanāya namaḥ

६२८ ॐ गीतार्थज्ञाय नमः 628 oṃ gītārthajñāya namaḥ

६२९ ॐ गीततत्त्वाय नमः 629 oṃ gītatattvāya namaḥ

६३० ॐ गीतातत्त्वाय नमः 630 oṃ gītātattvāya namaḥ

६३१ ॐ गताश्रयाय नमः 631 oṃ gatāśrayāya namaḥ

६३२ ॐ गीतसाराय नमः 632 oṃ gītasārāya namaḥ

६३३ ॐ गीतकृतये नमः 633 oṃ gītakṛtaye namaḥ

६३४ ॐ गीतविघ्नविनाशनाय नमः 634 oṃ gītavighnavināśanāya namaḥ

६३५ ॐ गीतासक्ताय नमः 635 oṃ gītāsaktāya namaḥ

६३६ ॐ गीतलीनाय नमः 636 oṃ gītalīnāya namaḥ

६३७ ॐ गीताविगतसंज्वराय नमः 637 oṃ gītāvigatasaṃjvarāya namaḥ

६३८ ॐ गीतैकदृशे नमः 638 oṃ gītaikadṛśe namaḥ

६३९ ॐ गीतभूतये नमः 639 oṃ gītabhūtaye namaḥ

६४० ॐ गीताप्रीताय नमः 640 oṃ gītāprītāya namaḥ

६४१ ॐ गतालसाय नमः 641 oṃ gatālasāya namaḥ

६४२ ॐ गीतवाद्यपटवे नमः 642 oṃ gītavādyapaṭave namaḥ

६४३ ॐ गीतप्रभवे नमः 643 oṃ gītaprabhave namaḥ

६४४ ॐ गीतार्थतत्त्वविदे नमः 644 oṃ gītārthatattvavide namaḥ

६४५ ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नमः 645 oṃ gītāgītavivekajñāya namaḥ

६४६ ॐ गीतप्रवणचेतनाय नमः 646 oṃ gītapravaṇacetanāya namaḥ

६४७ ॐ गतभिये नमः 647 oṃ gatabhiye namaḥ

६४८ ॐ गतविद्वेषाय नमः 648 oṃ gatavidveṣāya namaḥ

६४९ ॐ गतसंसारबंधनाय नमः 649 oṃ gatasaṃsārabaṃdhanāya namaḥ

६५० ॐ गतमायाय नमः 650 oṃ gatamāyāya namaḥ

६५१ ॐ गतत्रासाय नमः 651 oṃ gatatrāsāya namaḥ

६५२ ॐ गतदुःखाय नमः 652 oṃ gataduḥkhāya namaḥ

६५३ ॐ गतज्वराय नमः 653 oṃ gatajvarāya namaḥ

६५४ ॐ गतासुहृदे नमः 654 oṃ gatāsuhṛde namaḥ

६५५ ॐ गताज्ञानाय नमः 655 oṃ gatājñānāya namaḥ

६५६ ॐ गतदुष्टाशयाय नमः 656 oṃ gataduṣṭāśayāya namaḥ

६५७ ॐ गताय नमः 657 oṃ gatāya namaḥ

६५८ ॐ गतार्तये नमः 658 oṃ gatārtaye namaḥ

६५९ ॐ गतसंकल्पाय नमः 659 oṃ gatasaṃkalpāya namaḥ

६६० ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नमः 660 oṃ gataduṣṭaviceṣṭitāya namaḥ

६६१ ॐ गताहंकारसंचाराय नमः 661 oṃ gatāhaṃkārasaṃcārāya namaḥ

६६२ ॐ गतदाय नमः 662 oṃ gatadāya namaḥ

६६३ ॐ गताहिताय नमः 663 oṃ gatāhitāya namaḥ

६६४ ॐ गतविद्याय नमः 664 oṃ gatavidyāya namaḥ

६६५ ॐ गतभयाय नमः 665 oṃ gatabhayāya namaḥ

६६६ ॐ गतागतनिवारकाय नमः 666 oṃ gatāgatanivārakāya namaḥ

६६७ ॐ गतव्यथाय नमः 667 oṃ gatavyathāya namaḥ

६६८ ॐ गतापायाय नमः 668 oṃ gatāpāyāya namaḥ

६६९ ॐ गतदोषाय नमः 669 oṃ gatadoṣāya namaḥ

६७० ॐ गतेः पराय नमः 670 oṃ gateḥ parāya namaḥ

६७१ ॐ गतसर्वविकाराय नमः 671 oṃ gatasarvavikārāya namaḥ

६७२ ॐ गजगर्जितकुंजराय नमः 672 oṃ gajagarjitakuṃjarāya namaḥ

६७३ ॐ गतकंपितभूपृष्ठाय नमः 673 oṃ gatakaṃpitabhūpṛṣṭhāya namaḥ

६७४ ॐ गतरुषे नमः 674 oṃ gataruṣe namaḥ

६७५ ॐ गतकल्मषाय नमः 675 oṃ gatakalmaṣāya namaḥ

६७६ ॐ गतदैन्याय नमः 676 oṃ gatadainyāya namaḥ

६७७ ॐ गतस्तैन्याय नमः 677 oṃ gatastainyāya namaḥ

६७८ ॐ गतमानाय नमः 678 oṃ gatamānāya namaḥ

६७९ ॐ गतश्रमाय नमः 679 oṃ gataśramāya namaḥ

६८० ॐ गतक्रोधाय नमः 680 oṃ gatakrodhāya namaḥ

६८१ ॐ गतग्लानये नमः 681 oṃ gataglānaye namaḥ

६८२ ॐ गतम्लानये नमः 682 oṃ gatamlānaye namaḥ

६८३ ॐ गतभ्रमाय नमः 683 oṃ gatabhramāya namaḥ

६८४ ॐ गताभावाय नमः 684 oṃ gatābhāvāya namaḥ

६८५ ॐ गतभवाय नमः 685 oṃ gatabhavāya namaḥ

६८६ ॐ गततत्त्वार्थसंशयाय नमः 686 oṃ gatatattvārthasaṃśayāya namaḥ

६८७ ॐ गयासुरशिरश्छेत्रे नमः 687 oṃ gayāsuraśiraśchetre namaḥ

६८८ ॐ गयासुरवरप्रदाय नमः 688 oṃ gayāsuravarapradāya namaḥ

६८९ ॐ गयावासाय नमः 689 oṃ gayāvāsāya namaḥ

६९० ॐ गयानाथाय नमः 690 oṃ gayānāthāya namaḥ

६९१ ॐ गयावासिनमस्कृताय नमः 691 oṃ gayāvāsinamaskṛtāya namaḥ

६९२ ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः 692 oṃ gayātīrthaphalādhyakṣāya namaḥ

६९३ ॐ गयायात्राफलप्रदाय नमः 693. oṃ gayāyātrāphalapradāya namaḥ

६९४ ॐ गयामयाय नमः 694 oṃ gayāmayāya namaḥ

६९५ ॐ गयाक्षेत्राय नमः 695 oṃ gayākṣetrāya namaḥ

६९६ ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः 696 oṃ gayākṣetranivāsakṛte namaḥ

६९७ ॐ गयावासिस्तुताय नमः 697 oṃ gayāvāsistutāya namaḥ

६९८ ॐ गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः 698 oṃ gāyanmadhuvratalasatkaṭāya namaḥ

६९९ ॐ गायकाय नमः 699 oṃ gāyakāya namaḥ

७०० ॐ गायकवराय नमः 700 oṃ gāyakavarāya namaḥ

Page 7 of 10