Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ७०१ - ८००

७०१ ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नमः 701 oṃ gāyakeṣṭaphalapradāya namaḥ

७०२ ॐ गायकप्रणयिने नमः 702 oṃ gāyakapraṇayine namaḥ

७०३ ॐ गात्रे नमः 703 oṃ gātre namaḥ

७०४ ॐ गायकाभयदायकाय नमः 704 oṃ gāyakābhayadāyakāya namaḥ

७०५ ॐ गायकप्रवणस्वांताय नमः 705 oṃ gāyakapravaṇasvāṃtāya namaḥ

७०६ ॐ गायकप्रथमाय नमः 706 oṃ gāyakaprathamāya namaḥ

७०७ ॐ गायकोद्गीतसंप्रीताय नमः 707 oṃ gāyakodgītasaṃprītāya namaḥ

७०८ ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नमः 708 oṃ gāyakotkaṭavighnaghne namaḥ

७०९ ॐ गानगेयाय नमः 709 oṃ gānageyāya namaḥ

७१० ॐ गायकेशाय नमः 710 oṃ gāyakeśāya namaḥ

७११ ॐ गायकांतरसंचाराय नमः 711 oṃ gāyakāṃtarasaṃcārāya namaḥ

७१२ ॐ गायकप्रियदायकाय नमः 712 oṃ gāyakapriyadāyakāya namaḥ

७१३ ॐ गायकाधीनविग्रहाय नमः 713 oṃ gāyakādhīnavigrahāya namaḥ

७१४ ॐ गेयाय नमः 714 oṃ geyāya namaḥ

७१५ ॐ गेयगुणाय नमः 715 oṃ geyaguṇāya namaḥ

७१६ ॐ गेयचरिताय नमः 716 oṃ geyacaritāya namaḥ

७१७ ॐ गेयतत्त्वविदे नमः 717 oṃ geyatattvavide namaḥ

७१८ ॐ गायकत्रासघ्ने नमः 718 oṃ gāyakatrāsaghne namaḥ

७१९ ॐ ग्रंथाय नमः 719 oṃ graṃthāya namaḥ

७२० ॐ ग्रंथतत्त्वविवेचकाय नमः 720 oṃ graṃthatattvavivecakāya namaḥ

७२१ ॐ गाढानुरागाय नमः 721 oṃ gāḍhānurāgāya namaḥ

७२२ ॐ गाढांगाय नमः 722 oṃ gāḍhāṃgāya namaḥ

७२३ ॐ गाढगंगाचलोद्वहाय नमः 723 oṃ gāḍhagaṃgācalodvahāya namaḥ

७२४ ॐ गाढावगाढजलधये नमः 724 oṃ gāḍhāvagāḍhajaladhaye namaḥ

७२५ ॐ गाढप्रज्ञाय नमः 725 oṃ gāḍhaprajñāya namaḥ

७२६ ॐ गतामयाय नमः 726 oṃ gatāmayāya namaḥ

७२७ ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नमः 727 oṃ gāḍhapratyarthisainyāya namaḥ

७२८ ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नमः 728 oṃ gāḍhānugrahatatparāya namaḥ

७२९ ॐ गाढाश्लेषरसाभिंज्ञाय नमः 729 oṃ gāḍhāśleṣarasābhiṃjñāya namaḥ

७३० ॐ गाढनिर्वृतिसाधकाय नमः 730 oṃ gāḍhanirvṛtisādhakāya namaḥ

७३१ ॐ गंगाधरेष्टवरदाय नमः 731 oṃ gaṃgādhareṣṭavaradāya namaḥ

७३२ ॐ गंगाधरभयापहाय नमः 732 oṃ gaṃgādharabhayāpahāya namaḥ

७३३ ॐ गंगाधरगुरवे नमः 733 oṃ gaṃgādharagurave namaḥ

७३४ ॐ गंगाधरध्यानपरायणाय नमः 734 oṃ gaṃgādharadhyānaparāyaṇāya namaḥ

७३५ ॐ गंगाधरस्तुताय नमः 735 oṃ gaṃgādharastutāya namaḥ

७३६ ॐ गंगाधराराध्याय नमः 736 oṃ gaṃgādharārādhyāya namaḥ

७३७ ॐ गतस्मयाय नमः 737 oṃ gatasmayāya namaḥ

७३८ ॐ गंगाधरप्रियाय नमः 738 oṃ gaṃgādharapriyāya namaḥ

७३९ ॐ गंगाधराय नमः 739 oṃ gaṃgādharāya namaḥ

७४० ॐ गंगांबुसुंदराय नमः 740 oṃ gaṃgāṃbusuṃdarāya namaḥ

७४१ ॐ गंगाजलरसास्वाद चतुराय नमः 741 oṃ gaṃgājalarasāsvāda caturāya namaḥ

७४२ ॐ गंगानिरताय नमः 742 oṃ gaṃgāniratāya namaḥ

७४३ ॐ गंगाजलप्रणयवते नमः 743 oṃ gaṃgājalapraṇayavate namaḥ

७४४ ॐ गंगातीरविहाराय नमः 744 oṃ gaṃgātīravihārāya namaḥ

७४५ ॐ गंगाप्रियाय नमः 745 oṃ gaṃgāpriyāya namaḥ

७४६ ॐ गंगाजलावगाहनपराय नमः 746 oṃ gaṃgājalāvagāhanaparāya namaḥ

७४७ ॐ गंधमादनसंवासाय नमः 747 oṃ gaṃdhamādanasaṃvāsāya namaḥ

७४८ ॐ गंधमादनकेलिकृते नमः 748 oṃ gaṃdhamādanakelikṛte namaḥ

७४९ ॐ गंधानुलिप्ससर्वांगाय नम 749 oṃ gaṃdhānulipsasarvāṃgāya nama

७५० ॐ गंधलुभ्यन्मध्रुव्रताय नम 750 oṃ gaṃdhalubhyanmadhruvratāya nama

७५१ ॐ गंधाय नमः 751 oṃ gaṃdhāya namaḥ

७५२ ॐ गंधर्वराजाय नमः 752 oṃ gaṃdharvarājāya namaḥ

७५३ ॐ गंधर्वप्रियकृते नमः 753 oṃ gaṃdharvapriyakṛte namaḥ

७५४ ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः 754 oṃ gaṃdharvavidyātattvajñāya namaḥ

७५५ ॐ गंधर्वप्रीतिवर्धनाय नमः 755 oṃ gaṃdharvaprītivardhanāya namaḥ

७५६ ॐ गकारबीजनिलयाय नमः 756 oṃ gakārabījanilayāya namaḥ

७५७ ॐ गंधकाय नमः 757 oṃ gaṃdhakāya namaḥ

७५८ ॐ गर्विगनुदे नमः 758 oṃ garviganude namaḥ

७५९ ॐ गंधर्वगणसंसेव्याय नमः 759 oṃ gaṃdharvagaṇasaṃsevyāya namaḥ

७६० ॐ गंधर्ववरदायकाय नमः 760 oṃ gaṃdharvavaradāyakāya namaḥ

७६१ ॐ गंधर्वाय नमः 761 oṃ gaṃdharvāya namaḥ

७६२ ॐ गंधमातंगाय नमः 762 oṃ gaṃdhamātaṃgāya namaḥ

७६३ ॐ गंधर्वकुलदैवताय नमः 763 oṃ gaṃdharvakuladaivatāya namaḥ

७६४ ॐ गंधर्वसंशयछेत्रे नमः 764 oṃ gaṃdharvasaṃśayachetre namaḥ

७६५ ॐ गंधर्ववरदर्पघ्ने नमः 765 oṃ gaṃdharvavaradarpaghne namaḥ

७६६ ॐ गंधर्वप्रवणस्वांताय नमः 766 oṃ gaṃdharvapravaṇasvāṃtāya namaḥ

७६७ ॐ गंधर्वगणसंस्तुताय नमः 767 oṃ gaṃdharvagaṇasaṃstutāya namaḥ

७६८ ॐ गंधर्वार्चितपादाब्जाय नमः 768 oṃ gaṃdharvārcitapādābjāya namaḥ

७६९ ॐ गंधर्वभयहारकाय नमः 769 oṃ gaṃdharvabhayahārakāya namaḥ

७७० ॐ गंधर्वाभयदाय नमः 770 oṃ gaṃdharvābhayadāya namaḥ

७७१ ॐ गंधर्वप्रीतिपालकाय नमः 771 oṃ gaṃdharvaprītipālakāya namaḥ

७७२ ॐ गंधर्वगीतचरिताय नमः 772 oṃ gaṃdharvagītacaritāya namaḥ

७७३ ॐ गंधर्वप्रणयोत्सुकाय नमः 773 oṃ gaṃdharvapraṇayotsukāya namaḥ

७७४ ॐ गंधर्वगानश्रवणप्रणयिने नमः 774 oṃ gaṃdharvagānaśravaṇapraṇayine namaḥ

७७५ ॐ गंधर्वभाजनाय नमः 775 oṃ gaṃdharvabhājanāya namaḥ

७७६ ॐ गंधर्षत्राणसन्नद्धाय नमः 776 oṃ gaṃdharṣatrāṇasannaddhāya namaḥ

७७७ ॐ गंधर्वसमरक्षमाय नमः 777 oṃ gaṃdharvasamarakṣamāya namaḥ

७७८ ॐ गंधर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः 778 oṃ gaṃdharvastrībhirārādhyāya namaḥ

७७९ ॐ गानाय नमः 779 oṃ gānāya namaḥ

७८० ॐ गानपटवे नमः 780 oṃ gānapaṭave namaḥ

७८१ ॐ गच्छाय नमः 781 oṃ gacchāya namaḥ

७८२ ॐ गच्छपतये नमः 782 oṃ gacchapataye namaḥ

७८३ ॐ गच्छनायकाय नमः 783 oṃ gacchanāyakāya namaḥ

७८४ ॐ गच्छगर्वघ्ने नमः 784 oṃ gacchagarvaghne namaḥ

७८५ ॐ गच्छराजाय नमः 785 oṃ gaccharājāya namaḥ

७८६ ॐ गच्छेशाय नमः 786 oṃ gaccheśāya namaḥ

७८७ ॐ गच्छराजनमस्कृताय नमः 787 oṃ gaccharājanamaskṛtāya namaḥ

७८८ ॐ गच्छप्रियाय नमः 788 oṃ gacchapriyāya namaḥ

७८९ ॐ गच्छगुरवे नमः 789 oṃ gacchagurave namaḥ

७९० ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः 790 oṃ gacchatrāṇakṛtodyamāya namaḥ

७९१ ॐ गच्छप्रभवे नमः 791 oṃ gacchaprabhave namaḥ

७९२ ॐ गच्छचराय नमः 792 oṃ gacchacarāya namaḥ

७९३ ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः 793 oṃ gacchapriyakṛtodyamāya namaḥ

७९४ ॐ गच्छातीतगुणाय नमः 794 oṃ gacchātītaguṇāya namaḥ

७९५ ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः 795 oṃ gacchamaryādāpratipālakāya namaḥ

७९६ ॐ गच्छधर्त्रे नमः 796 oṃ gacchadhartre namaḥ

७९७ ॐ गच्छभर्त्रे नमः 797 oṃ gacchabhartre namaḥ

७९८ ॐ गच्छवंद्याय नमः 798 oṃ gacchavaṃdyāya namaḥ

७९९ ॐ गुरोर्गुरवे नमः 799 oṃ gurorgurave namaḥ

८०० ॐ गृत्साय नमः 800 oṃ gṛtsāya namaḥ

Page 8 of 10