Shri Ganesh
Sahastra Namavali
श्री गणेशसहस्त्रनामावलिः

अथ श्रीगणेशसहस्त्रनामावलिः ८०१ - ९००

८०१ ॐ गृत्समदाय नमः 801 oṃ gṛtsamadāya namaḥ

८०२ ॐ गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नमः 802 oṃ gṛtsamadābhīṣṭavarapradāya namaḥ

८०३ ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नमः 803 oṃ gīrvāṇagītacaritāya namaḥ

८०४ ॐ गीर्वाणगणसेविताय नमः 804 oṃ gīrvāṇagaṇasevitāya namaḥ

८०५ ॐ गीर्वाणवरदात्रे नमः 805 oṃ gīrvāṇavaradātre namaḥ

८०६ ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नमः 806 oṃ gīrvāṇabhayanāśakṛte namaḥ

८०७ ॐ गीर्वाणगणसंगीताय नमः 807 oṃ gīrvāṇagaṇasaṃgītāya namaḥ

८०८ ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नमः 808 oṃ gīrvāṇārātisūdanāya namaḥ

८०९ ॐ गीर्वाणधाम्ने नमः 809 oṃ gīrvāṇadhāmne namaḥ

८१० ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नमः 810 oṃ gīrvāṇagoptre namaḥ

८११ ॐ गीर्वाणगर्वनुदे नमः 811 oṃ gīrvāṇagarvanude namaḥ

८१२ ॐ गीर्वाणार्तिहराय नमः 812 oṃ gīrvāṇārtiharāya namaḥ

८१३ ॐ गीर्वाणवरदायकाय नमः 813 oṃ gīrvāṇavaradāyakāya namaḥ

८१४ ॐ गीर्वाणशरणाय नमः 814 oṃ gīrvāṇaśaraṇāya namaḥ

८१५ ॐ गीतनाम्ने नमः 815 oṃ gītanāmne namaḥ

८१६ ॐ गीर्वाणसुंदराय नमः 816 oṃ gīrvāṇasuṃdarāya namaḥ

८१७ ॐ गीर्वाणप्राणदायकाय नमः 817 oṃ gīrvāṇaprāṇadāyakāya namaḥ

८१८ ॐ गंत्रे नमः 818 oṃ gaṃtre namaḥ

८१९ ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः 819 oṃ gīrvāṇānīkarakṣakāya namaḥ

८२० ॐ गुहेहापूरकाय नमः 820 oṃ guhehāpūrakāya namaḥ

८२१ ॐ गंधमत्ताय नमः 821 oṃ gaṃdhamattāya namaḥ

८२२ ॐ गीर्वाणपुष्टिदायकाय नमः 822 oṃ gīrvāṇapuṣṭidāyakāya namaḥ

८२३ ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः 823 oṃ gīrvāṇaprayutatrātre namaḥ

८२४ ॐ गीतगोत्राय नमः 824 oṃ gītagotrāya namaḥ

८२५ ॐ गताहिताय नमः 825 oṃ gatāhitāya namaḥ

८२६ ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नमः 826 oṃ gīrvāṇasevitapadāya namaḥ

८२७ ॐ गीर्वाणप्रथिताय नमः 827 oṃ gīrvāṇaprathitāya namaḥ

८२८ ॐ गलते नमः 828 oṃ galate namaḥ

८२९ ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः 829 oṃ gīrvāṇagotrapravarāya namaḥ

८३० ॐ गीर्वाणबलदाय नमः 830 oṃ gīrvāṇabaladāya namaḥ

८३१ ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः 831 oṃ gīrvāṇapriyakartre namaḥ

८३२ ॐ गीर्वाणागमसारविदे नम 832 oṃ gīrvāṇāgamasāravide nama

८३३ ॐ गीर्वाणागमसंपत्तये नमः 833 oṃ gīrvāṇāgamasaṃpattaye namaḥ

८३४ ॐ गीर्वाणव्यसनापघ्ने नमः 834 oṃ gīrvāṇavyasanāpaghne namaḥ

८३५ ॐ गीर्वाणप्रणयाय नमः 835 oṃ gīrvāṇapraṇayāya namaḥ

८३६ ॐ गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः 836 oṃ gītagrahaṇotsukamānasāya namaḥ

८३७ ॐ गीर्वाणमदसंह: नमः 837 oṃ gīrvāṇamadasaṃha: namaḥ

८३८ ॐ गीर्वाणगणपालकाय नमः 838 oṃ gīrvāṇagaṇapālakāya namaḥ

८३९ ॐ ग्रहाय नमः 839 oṃ grahāya namaḥ

८४० ॐ ग्रहपतये नमः 840 oṃ grahapataye namaḥ

८४१ ॐ ग्राहाय नमः 841 oṃ grāhāya namaḥ

८४२ ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः 842 oṃ grahapīḍāpraṇāśanāya namaḥ

८४३ ॐ ग्रहस्तुताय नमः 843 oṃ grahastutāya namaḥ

८४४ ॐ ग्रहाध्यक्षाय नमः 844 oṃ grahādhyakṣāya namaḥ

८४५ ॐ ग्रहेशाय नमः 845 oṃ graheśāya namaḥ

८४६ ॐ ग्रहदैवताय नमः 846 oṃ grahadaivatāya namaḥ

८४७ ॐ ग्रहकृते नमः 847 oṃ grahakṛte namaḥ

८४८ ॐ ग्रहभत्रे नमः 848 oṃ grahabhatre namaḥ

८४९ ॐ ग्रहेशानाय नमः 849 oṃ graheśānāya namaḥ

८५० ॐ ग्रहेश्वराय नमः 850 oṃ graheśvarāya namaḥ

८५१ ॐ ग्रहाराध्याय नमः 851 oṃ grahārādhyāya namaḥ

८५२ ॐ ग्रहंत्रात्रे नमः 852 oṃ grahaṃtrātre namaḥ

८५३ ॐ ग्रहगोप्त्रे नमः 853 oṃ grahagoptre namaḥ

८५४ ॐ ग्रहोत्कटाय नमः 854 oṃ grahotkaṭāya namaḥ

८५५ ॐ ग्रहगीतगुणाय नमः 855 oṃ grahagītaguṇāya namaḥ

८५६ ॐ ग्रंथप्रणेत्रे नमः 856 oṃ graṃthapraṇetre namaḥ

८५७ ॐ ग्रहवंदिताय नमः 857 oṃ grahavaṃditāya namaḥ

८५८ ॐ गविने नमः 858 oṃ gavine namaḥ

८५९ ॐ गवीश्वराय नमः 859 oṃ gavīśvarāya namaḥ

८६० ॐ गर्विणे नमः 860 oṃ garviṇe namaḥ

८६१ ॐ गर्विष्ठाय नमः 861 oṃ garviṣṭhāya namaḥ

८६२ ॐ गर्विगर्वघ्ने नमः 862 oṃ garvigarvaghne namaḥ

८६३ ॐ गवांप्रियाय नमः 863 oṃ gavāṃpriyāya namaḥ

८६४ ॐ गवांनाथाय नमः 864 oṃ gavāṃnāthāya namaḥ

८६५ ॐ गवीशानाय नमः 865 oṃ gavīśānāya namaḥ

८६६ ॐ गवांपतये नमः 866 oṃ gavāṃpataye namaḥ

८६७ ॐ गव्यप्रियाय नमः 867 oṃ gavyapriyāya namaḥ

८६८ ॐ गवांगोप्त्रे नमः 868 oṃ gavāṃgoptre namaḥ

८६९ ॐ गविसंपत्तिसाधकाय नमः 869 oṃ gavisaṃpattisādhakāya namaḥ

८७० ॐ गविरक्षणसन्नद्धाय नमः 870 oṃ gavirakṣaṇasannaddhāya namaḥ

८७१ ॐ गविभयहराय नमः 871 oṃ gavibhayaharāya namaḥ

८७२ ॐ गविगर्वहराय नमः 872 oṃ gavigarvaharāya namaḥ

८७३ ॐ गोदाय नमः 873 oṃ godāya namaḥ

८७४ ॐ गोप्रदाय नमः 874 oṃ gopradāya namaḥ

८७५ ॐ गोजयप्रदाय नमः 875 oṃ gojayapradāya namaḥ

८७६ ॐ गोजायुतबलाय नमः 876 oṃ gojāyutabalāya namaḥ

८७७ ॐ गंडगुंजन्मधुव्रताय नमः 877 oṃ gaṃḍaguṃjanmadhuvratāya namaḥ

८७८ ॐ गंडस्थलगलदान मिलन्मत्तालिमंडिताय नमः 878 oṃ gaṃḍasthalagaladāna milanmattālimaṃḍitāya namaḥ

८७९ ॐ गुडाय नमः 879 oṃ guḍāya namaḥ

८८० ॐ गुडप्रियाय नमः 880 oṃ guḍapriyāya namaḥ

८८१ ॐ गंडगलदानाय नमः 881 oṃ gaṃḍagaladānāya namaḥ

८८२ ॐ गुडाशनाय नमः 882 oṃ guḍāśanāya namaḥ

८८३ ॐ गुडाकेशाय नमः 883 oṃ guḍākeśāya namaḥ

८८४ ॐ गुडाकेशसहायाय नमः 884 oṃ guḍākeśasahāyāya namaḥ

८८५ ॐ गुडलड्डभुजे नमः 885 oṃ guḍalaḍḍabhuje namaḥ

८८६ ॐ गुडभुजे नमः 886 oṃ guḍabhuje namaḥ

८८७ ॐ गुडभुग्गण्याय नमः 887 oṃ guḍabhuggaṇyāya namaḥ

८८८ ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नमः 888 oṃ guḍākeśavarapradāya namaḥ

८८९ ॐ गुडाकेशार्चितपदोय नमः 889 oṃ guḍākeśārcitapadoya namaḥ

८९० ॐ गुडाकेशसखाय नमः 890 oṃ guḍākeśasakhāya namaḥ

८९१ ॐ गदाधरार्चितपदाय नमः 891 oṃ gadādharārcitapadāya namaḥ

८९२ ॐ गदाधरजयप्रदाय नमः 892 oṃ gadādharajayapradāya namaḥ

८९३ ॐ गदायुधाय नमः 893 oṃ gadāyudhāya namaḥ

८९४ ॐ गदापाणये नमः 894 oṃ gadāpāṇaye namaḥ

८९५ ॐ गदायुद्धविशारदाय नमः 895 oṃ gadāyuddhaviśāradāya namaḥ

८९६ ॐ गदने नमः 896 oṃ gadane namaḥ

८९७ ॐ गददर्पघ्नाय नमः 897 oṃ gadadarpaghnāya namaḥ

८९८ ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नमः 898 oṃ gadagarvapraṇāśanāya namaḥ

८९९ ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः 899 oṃ gadagrastaparitrātre namaḥ

९०० ॐ गदाडंबरखंडकाय नमः 900 oṃ gadāḍaṃbarakhaṃḍakāya namaḥ

Page 9 of 10